Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για Πολλαπλασιαστές και Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk

Ψάχνουμε συνεργάτες στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας για περαιτέρω προώθηση των ευκαιριών κινητικότητας και συμμετοχής για νέους/νέες!

Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Συγκεκριμένα παρέχει πληροφορίες για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.

Για Πολλαπλασιαστές Δικτύου (Eurodesk Multipliers)

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας:

  1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
  2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας,
  3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα,
  4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το Eurodesk, να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για Πρεσβευτές Δικτύου (Eurodesk Ambassadors)

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένα ενδιαφερόμενο άτομο:

  1. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας
  2. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα
  3. Να μην ασκεί καθήκοντα σε κάποια οργάνωση ή ομάδα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων ή την υλοποίηση σχεδίων στα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  4. Να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και social media.

 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 08 Φεβρουαρίου 2021.